Khoa Đào tạo: Tài Chính ngân hàng

a) Mô tả khái quát

Chương trình đào tạo Cử nhân Tài chính- Ngân hàng cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về kinh tế và đào tạo kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại, hoạt động của thị trường chứng khoán, hoạt động tài chính quốc tế và tài chính của các doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường.

b) Vị trí việc làm

Cử nhân cao đẳng ngành Tài chính – Ngân hàng có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng như: các công ty tài chính vi mô, các hợp tác xã tín dụng, các quĩ tín dụng nhân dân;Các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, qũy đầu tư; các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính như: thuế, kho bạc, hải quan, tài chính các cấp; các doanh nghiệp với vai trò chuyên viên tài chính, đầu tư.

a) Mô tả khái quát

Chương trình được thiết kế để đào tạo ra kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngànhTài chính-Ngân hàng. Chương trình trang bị cho người học hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế; có kiến thức chuyên sâu về hoạt động của các ngân hàng thương mại và tài chính của các doanh nghiệp; có kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, năng lực hợp tác trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

b) Vị trí việc làm

Các ngân hàng thương mại trong nước và nước ngoài, các tổ chức tín dụng như: các công ty tài chính vi mô, các hợp tác xã tín dụng, các quĩ tín dụng nhân dân,… ; các tổ chức tài chính phi ngân hàng như: chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quĩ đầu tư,… ; Các doanh nghiệp với vai trò chuyên viên tài chính.